GENERALFORSAMLING

Dansk Citroënklub ordinære generalforsamling afholdes  lørdag, den 11. maj 2024 på Vestbirk Camping.

Til behandling på generalforsamlingen er ethvert medlem af Dansk Citroënklub berettiget til at fremsende forslag. Disse forslag skal være den daglige ledelse i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stemmeret udøves ved personlig tilstedeværelse. Fraværende medlemmer kan dog give fuldmagt til én navngiven person. Fuldmagten afleveres til dirigenten. Hvert fremmødt medlem af Dansk Citroënklub kan kun stemme for ét fraværende medlem.
Dagsorden i henhold til §8:
  
1.  Valg af dirigent
2.  Optælling af stemmer og fuldmagter.
3.  Formandens beretning for det forløbne år.
4.  Interessegruppernes beretninger.
5.  Citræfgruppens beretning.
6.  Kassereren fremlægger revideret regnskab.
7.  Fastlæggelse af grundkontingent og bladkontingent for det kommende år.
8.  Valg af klubbens daglige ledelse:
     a: Formand + personlig suppleant
     b: Kasserer + personlig suppleant
     c: Sekretær
9.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
10. Valg af eksterne repræsentanter
11. Valg af Citræfgruppe.
12. Godkendelse af klubbens regelsæt, hvis der i det forløbne år har været ændringer.
13. Behandling af indkomne forslag.
14. Eventuelt.